TRWA NABÓR do PROJEKTu „Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie” nr WND-RPSL.11.01.04-24-052F/18-002

AKTUALNOŚCI » TRWA NABÓR do PROJEKTu „Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie” nr WND-RPSL.11.01.04-24-052F/18-002

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

JEŚLI CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE, TO:

  • prawidłowo wypełnij dokumenty rekrutacyjne:
    • formularz rekrutacyjny
    • deklarację uczestnictwa w projekcie
    • oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • oraz dostarcz kopię dokumentów:
    • orzeczenia o niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu – tylko osoby niepełnosprawne

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są u nauczycieli prowadzących zajęcia oraz w sekretariacie szkoły.

Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty!

O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROJEKTU DECYDUJE KOMISJA REKRUTACYJNA. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu.

Facebook