ZASADY NABORU

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. ANTONIEGO OSUCHOWSKIEGO W CIESZYNIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (art. 204, Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.   

 1. Do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie (dalej zwanego Szkołą) mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum (zwani dalej Kandydatami). 
 2. W roku szkolnym 2018/2019 zostaną utworzone następujące klasy pierwsze:
  1. akademicka (matematyka, fizyka i język angielski/chemia (do wyboru) w zakresie rozszerzonym),
  2. medyczna (biologia, chemia i matematyka w zakresie rozszerzonym),
  3. humanistyczno - społeczna (język polski, historia i wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym),
  4. lingwistyczna (język angielski i historia w zakresie rozszerzonym),
  5. ekonomiczno - biznesowa (geografia, matematyka i język angielski w zakresie rozszerzonym).
 3. Ustala się następujące wybrane zajęcia edukacyjne uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym:
  1. język polski, matematyka, fizyka, język angielski lub chemia[1] dla klasy akademickiej,
  2. język polski, matematyka, biologia, chemia dla klasy medycznej,
  3. język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie lub język angielski[2]  dla klasy humanistyczno – społecznej,
  4. język polski, matematyka, język angielski, historia dla klasy lingwistycznej,
  5. język polski, matematyka, geografia, język angielski dla klasy ekonomiczno - biznesowej.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są:
  1. oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zgodnie z punktem 3), wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  2. wyniki egzaminu gimnazjalnego,
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
 5. W celu przeliczenia na punkty ocen uzyskanych przez Kandydata na świadectwie gimnazjalnym ustala się ich następujące wartości:

                                      celujący - 18 pkt.

                                      bardzo dobry - 17 pkt.

                                      dobry - 14 pkt.

                                      dostateczny - 8 pkt.

                                      Dopuszczający - 2 pkt.

 1. W wyniku rekrutacji zostanie utworzonych 5 oddziałów.  Limit miejsc we wszystkich oddziałach wynosi 30.
 2. W przypadku liczby uczniów poniżej ustalonego w punkcie 6. limitu miejsc, oddział może nie zostać utworzony. 
 3. Nabór do szkoły prowadzony jest w formie elektronicznej.
 4. Wszelkie sprawy dotyczące warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, a nie ujęte w niniejszym dokumencie, regulują przepisy wymienione w podstawie prawnej Kryteriów.
 5. Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • Od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w  postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Od  22 czerwca do  26 czerwca 2018 r.  – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • Do 5 lipca 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 6 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy Kandydatów zakwalifikowanych i Kandydatów niezakwalifikowanych. 
 • Od 6 do 12 lipca 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica Kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
 • 13  lipca 2018 r.  – podanie do publicznej wiadomości  listy Kandydatów przyjętych i Kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

11. Terminarz w postępowaniu uzupełniającym:

 • Od 13 do 17 lipca 2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w  postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Do 9 sierpnia 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 10 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy Kandydatów zakwalifikowanych i Kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Do 13 sierpnia 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica Kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Do 14 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy Kandydatów przyjętych i Kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 

[1] Do punktacji zaliczana jest wyższa ocena z chemii lub języka angielskiego.

[2] Do punktacji zaliczana jest wyższa ocena z wiedzy o społeczeństwie lub języka angielskiego.

Script logo